آرشیو برچسب ها: حوادث ناشی از کار

حوادث ناشی از کار؛ وظیفه بیمه گر و کارفرما

ایمن سازی محیط کارگاه ومراکز تولیدی وظیفه ای دوگانه است که هم کارفرما و هم دستگاههای دولتی و بیمه ای درقبال آن مسئولند . حوادث ناشی ازکار متاسفانه درکشور ما درسطح بسیار بالائی اتفاق می افتد وهزینه هایی که جامعه چه از نظر اجتماعی وچه از نظر اقتصادی دراین خصوص …

ادامه مطلب »

آشنایی با کمیسیون های پزشکی تامین اجتماعی

قدامات لازم جهت حضور در کمیسیون های پزشکی بیمه شده ای که به علت حوادث ناشی از کار و یا به هر علت دیگر، تمام یا درصدی از توان خود برای ادامه کار را از دست داده باشد، لازم است پس از دریافت گواهی از پزشک متخصص معالج مبنی بر …

ادامه مطلب »

مستمری از کار افتادگی تامین اجتماعی

حمایت مستمراز بیمه شدگانی که درمعرض آسیب های جسمی ومالی قرارمیگیرند یکی از مهمترین کارکردهای نظام بیمه های اجتماعی است .چنانچه براثرحادثه یا بیماری، قدرت بیمه شده برای ادامه کار کاهش یابد ونتواند درآمد قبلی خودراکسب کند، سازمان تامین اجتماعی وی را تحت پوشش حمایت های خود قرارمی دهد شرایط …

ادامه مطلب »