آرشیو برچسب ها: بیمه بیکاری

آئین نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری

هيات وزيران در جلسه مورخ 12/10/1369 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي و به استناد ماده 14 قانون بيمه بيكاري مصوب 26/6/1369 آئين نامه اجرائي قانون مزبور را به شرح زير تصويب نمود: ماده 1- قانون بيمه بيكاري مصوب 26/6/1369 در اين آئينامه اختصارا …

ادامه مطلب »

بیمه بیکاری

مشمولین دریافت مقرری بیمه بیکاری: بیکارازنظرقانون بیمه بیکاری بیمه شده ای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد. براساس این قانون، چنانچه بیمه شده ای به علت تغییرات ساختاراقتصادی کارگاه مربوطه و به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تائید شورایعالی کار ، بیکارموقت شناخته …

ادامه مطلب »