مقررات کار و تامین اجتماعی

لایحه اصلاحی قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران

(لایحه اصلاحی قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران مصوب مورخ 30/5/70) لایحه اصلاح لایحه قانون تامین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب 1341 و لغو قوانین سابق ، مصوب 23/4/1359 ماده واحده – کلیه کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از …

ادامه مطلب »

قانون‌ کار فصل دوم- قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن‌

ماده7- قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد. تبصره1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و …

ادامه مطلب »

قانون کار – فصل اول

قانون کار مصوب 29 آبان 1369 ماده1- کلیه کارفرمایان، کارگران ، کارگاهها، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند. ماده2- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که بهر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، …

ادامه مطلب »

آئین نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری

هيات وزيران در جلسه مورخ 12/10/1369 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي و به استناد ماده 14 قانون بيمه بيكاري مصوب 26/6/1369 آئين نامه اجرائي قانون مزبور را به شرح زير تصويب نمود: ماده 1- قانون بيمه بيكاري مصوب 26/6/1369 در اين آئينامه اختصارا …

ادامه مطلب »

قانون بیمه بیکاری

ماده 1 – كليه مشمولين قانون تامين اجتماعي كه تابع قوانين كار و كار كشاورزي هستند مشمول مقررات اين قانون مي باشند. تبصره – گروههاي زير از شمول مقررات اين قانون مستثني هستند: 1 – بازنشستگان و ازكارافتادگان كلي . 2 – صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه شدگان …

ادامه مطلب »

متن قانون كار

قانون كار فصل اول – تعاريف كلي و اصول ماده 1 – كليه كارفرمايان ، كارگران ، موسسات توليدي ، صنعتي ، خدماتي وكشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون مي باشند . ماده 2 – كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت …

ادامه مطلب »

متن قانون‌ تأمین‌ اجتماعی

فصل‌ اول‌ – تعاریف‌ – كلیات‌ ماده‌ 1 . به‌ منظور اجراء و تعمیم‌ و گسترش‌ انواع‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و استقرار نظام‌ هماهنگ‌ و متناسب‌ با برنامه‌های‌ تأمین‌ اجتماعی‌، همچنین‌ تمركز وجوه‌ و درآمدهای‌ موضوع‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و سرمایه‌گذاری‌ و بهره‌برداری‌ از محل‌ وجوه‌ و ذخائر، سازمان‌ مستقلی‌ به‌ …

ادامه مطلب »

آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/12/1385 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 77197 مورخ 28/6/85 وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی،‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی و به استناد بند (5) جز (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) …

ادامه مطلب »