پرسش و پاسخ های روابط کار و تامین اجتماعی

پرسش و پاسخ ها ؛ حق السعی و مزد و مزایا

۱-با توجه به ماده 6 قانون کار که به اصولی چند از قانون اساسی مستند گردیده است اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع می باشد با متخلفین از این مقررات چگونه رفتار می شود؟ کار اجباری در اصول مختلف قانون اساسی منع گردیده و به …

ادامه مطلب »

پرسش و پاسخ ها ؛ خاتمه قرارداد کار

۱-کارگری دارای چند فقره قرارداد کار مدت موقت با کارفرما می باشد در آخرین قرارداد و در هنگام قطع رابط سوابق کارکرد وی به چه نحوی محاسبه می شود؟ اگر مجموع چند فقره قرارداد به یکسال نرسد آیا مشمول اخذ سنوات خدمت می شود ؟ در قراردادهای مدت موقت اعم …

ادامه مطلب »

پرسش و پاسخ ها ؛ تعلیق قرارداد کار

۱-سازمان تأمین اجتماعی اقدام به صدور احکام بازنشستگی برای تعدادی از کارگران یک واحد کارگری نموده که منتهی به قطع رابطه کارگران با کارفرما شده است بعد از چند ماه سازمان با این استدلال که کارگران واجد شرایط بازنشستگی نبوده اند احکام بازنشستگی آنان را لغو می نماید تکلیف چیست؟ …

ادامه مطلب »

پرسش و پاسخ ها ؛ قرارداد کار

۱- پیش بینی دوره آزمایشی در قراردادهای کار مدت موقت و یا انجام کار معین چه صورتی پیدا می کند ؟ آیا در قانون کار عنوان قرارداد کار آزمایشی نیز پیش بینی شده است ؟ در قانون کار پیش بینی قرارداد کار آزمایشی نشده است آنچه در ماده یازده این …

ادامه مطلب »

پرسش و پاسخ ها ؛ مراجع حل اختلاف روابط کار

1- نقش سازش در حل و فصل اختلافات کارگری؟ آیا سازش طرفین در جریان رسیدگی در مراجع حل اختلاف قانونی است؟ یکی از طرقی که به دعوی پایان می دهد و بعضی آنرا بهترین طریق پایان دعوی می دانند سازش است. اصولاً محاکم بر اساس دلایل ابرازی طرفین اعلام حق …

ادامه مطلب »

پرسش و پاسخ ها ؛ آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار

1- تدوین یا بازنگری آیین نامه های حفاظت فنی و ایمنی دارای چه مراحلی می باشد ؟ الف – کارشناس مربوطه پیش نویس اولیه را بر اساس اطلاعات و منابع که عموماً کتب مرجع ، استانداردهای ملی و بین المللی ، مطالعات و تحقیقات مراکز دانشگاهی و علمی- پژوهشی ، …

ادامه مطلب »

پرسش و پاسخ ها ؛ حوادث ناشی از کار

1- حادثه ناشی از کار را تعریف نمائید ؟ حادثه ناشی از کار عبارت است از اتفاق یا پیامدی که در جریان انجام کار پدید آمده و با صدمات شغلی مرگبار یا غیر مرگبار همراه می باشد . 2-از دیدگاه صندوق تأمین اجتماعی حادثه ناشی از کار چیست ؟

ادامه مطلب »

پرسش و پاسخ ها ؛ کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار

1-چه کارگاه هایی مشمول تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار می باشند و نحوه تشکیل آن چگونه است ؟ به استناد ماده 2 آیین نامه کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار ،در کارگاه هایی که دارای 25 نفر کارگر باشند کارفرما مکلف است کمیته ای به نام کمیته حفاظت فنی …

ادامه مطلب »

پرسش و پاسخ ها؛ مشاغل سخت و زیان آور

1- کارهای سخت و زیان آور به چه کارهایی گفته می شود ؟ کارهای سخت و زیان آور ،کارهایی است که در آن ها عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار ، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر ازظرفیت های طبیعی …

ادامه مطلب »

پرسش و پاسخ ها؛ مشمولین قانون کار

1-کارگر مشمول قانون کار چه کسی است؟ از لحاظ قانون کار، کارگران مشمول این قانون کلیه اشخاص حقیقی هستند که در ازاء دریافت اجرت به دستور و به حساب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری (کارفرما) انجام یک فعالیت جسمی و یا فکری را عهده دار بوده و در شمول مقررات …

ادامه مطلب »