راهنمای کارفرمایان و بیمه شدگان تامین اجتماعی

مقررات مربوط به تأیید استراحت پزشكی

در تمامی گواهی های استراحت پزشكی باید نوع بیماری و مدت بستری در بیمارستان و یا استراحت در منزل به تفكیك و صراحت مشخص شده باشد گواهی های استراحت پزشكی كه در هر نوبت هفت روز یا كمتر باشد (و جمع آنها در طول سال از 15 روز بیشتر نشود)، …

ادامه مطلب »

غرامت دستمزد ایام بیماری

در مواردی که بیمه شده به دلیل بیماری یا بروز حوادث ناشی و غیر ناشی از کار و یا بیماریهای حرفه ای ، به طور موقت ، توانایی انجام کار را نداشته باشد و به تبع ان از دریافت مزد و حقوق محروم شود ، سازمان تامین اجتماعی با رعایت …

ادامه مطلب »

اروتز و پروتز

پروتزو اروتز به وسایلی مانند عینک طبی ، دست وپای مصنوعی و سمعک گفته میشود که برای جبران نقص عضو یا تقویت یکی از حواس به کار میروند . افراد واجد شرایط برای دریافت هزینه پروتز و اروتز: بیمه شدگان اجباری و اختیار ی ، مستمری بگیران ومقرری بگیران بیمه …

ادامه مطلب »

جمع اوری سابقه بیمه تامین اجتماعی

جهت انجام درخواست سابقه باید بیمه شده در هنگام درخواست ،بیمه پرداز فعال و یا متقاضی بیمه ((اختیاری،حرف و مشاغل آزاد و رانندگان)) در شعبه ای كه می خواهد درخواست سابقه نماید،باشد. درخواست جمع آوری سوابق بارنامه ای _مخصوص بیمه شدگان راننده_ تنها در بازه زمانی 1372 لغایت 1380 می …

ادامه مطلب »

شرایط افراد تحت تكفل

براساس قانون و مقررات تأمین اجتماعی، افراد تحت تكفل بیمه شده كه می توانند به تبع او از خدمات درمانی سازمان استفاده كنند، عبارتند از: برای بیمه شده مرد همسر بیمه شده فرزندان پسرتا 22 سال به شرط عدم اشتغال به كار، (فرزندان پسر دارای 22 سال تمام سن یا …

ادامه مطلب »

مدارک لازم برای صدور اولین دفترچه بیمه درمان

بیمه شدگان و مستمری بگیران برای دریافت اولین دفترچه بیمه برای خود و افراد تحت تکفل خود باید اقدامات زیر را انجام دهند: تکمیل فرم درخواست صدور دفترچه درمان توسط بیمه شده یا مستمری بگیر. ارائه یک قطعه عکس 4 * 3 از بیمه شده یا مستمری بگیر و افراد …

ادامه مطلب »

آشنایی با کمیسیون های پزشکی تامین اجتماعی

قدامات لازم جهت حضور در کمیسیون های پزشکی بیمه شده ای که به علت حوادث ناشی از کار و یا به هر علت دیگر، تمام یا درصدی از توان خود برای ادامه کار را از دست داده باشد، لازم است پس از دریافت گواهی از پزشک متخصص معالج مبنی بر …

ادامه مطلب »

آشنایی با حقوق بیمه شدگان تامین اجتماعی

تعریف بیمه شده براساس قانون و مقررات تامین اجتماعی هر كارگری كه برای كارفرمایی كار می كند و از او حقوق یا دستمزد (نقدی یا غیرنقدی) دریافت می كند. اگر مشمول سایر قوانین بیمه ای كشور نباشد، مشمول قانون تامین اجتماعی است و از زمانی كه تحت پوشش قرار گیرد …

ادامه مطلب »

مستمری از کار افتادگی تامین اجتماعی

حمایت مستمراز بیمه شدگانی که درمعرض آسیب های جسمی ومالی قرارمیگیرند یکی از مهمترین کارکردهای نظام بیمه های اجتماعی است .چنانچه براثرحادثه یا بیماری، قدرت بیمه شده برای ادامه کار کاهش یابد ونتواند درآمد قبلی خودراکسب کند، سازمان تامین اجتماعی وی را تحت پوشش حمایت های خود قرارمی دهد شرایط …

ادامه مطلب »