راهنمای کارفرمایان و بیمه شدگان تامین اجتماعی

مقررات تامین اجتماعی مربوط به نقل وانتقال كارگاهها

هنگام نقل وانتقال عین یا منافع مؤسسات و كارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی اعم از اینكه انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهن، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینكه انتقال به صورت رسمی و غیررسمی انجام گیرد، انتقال گیرنده بایدگواهی سازمان تامین اجتماعی را مبنی بر نداشتن بدهی …

ادامه مطلب »

تشکیل پرونده شرکت در تامین اجتماعی

کارفرمایان کارگاههای حقوقی تازه تاسیس برای تشکیل پرونده بیمه ای خود چه باید بکنند؟ پس از ثبت این كارگاهها در اداره ثبت شركتها . نماینده شركت باید به منظور بیمه كردن كاركنان خود به نزدیكترین شعبه سازمان تامین اجتماعی مراجعه نماید و مدارك زیر را جهت تشكیل پرونده به شعبه …

ادامه مطلب »

تقسیط بدهی ها به تامین اجتماعی

تاخیر در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه و یا عدم پرداخت آن، موجب می شود كه جرایمی به بدهی های معوقه تعلق گیرد و بطور ناخواسته هزینه های سنگینی را به كارفرمایان محترم تحمیل نماید. باوجود این، كارفرمایانی كه توان پرداخت بدهی های قانونی خود را نداشته باشند، می …

ادامه مطلب »

تسهیلات قانونی برای کارفرمایان

درقوانین و مقررات تامین احتماعی برای کارفرمایان برخی از کارگاهها نسهیلت و حقوقی در نظر گرفته شده ست که عناوبن آنها به شرح زیر است: معافیت از پرداخت حق بیمه برای قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی: اگر قراردادهای پژوهشی با شخص حقیقی منعقد شود. به طور کلی مشمول پرداخت حق بیمه …

ادامه مطلب »

حقوق کارفرمایان

در برابر تکالیفی که قانون برای کارفرمایان تعیین کرده حقوقی هم برای آنان درنظر گرفته است که به نوعی جزو تکالیف سازمان تامین اجتماعی محسوب می شود برخی از این حقوق به شرح زیر است:

ادامه مطلب »

كمك هزینه كفن و دفن (تامین اجتماعی)

یکی دیگر از حمایت های سازمان تامین اجتماعی ، پرداخت کمک هزینه کفن و دفن بابت فوت مشمولین متوفی به خانواده آنان است .هدف از پرداخت این کمک هزینه، جبران بخشی از هزینه هائی است که بازماندگان متوفی متقبل می شوند. از تاریخ 20/11/86 به منظور مساعدت بیشتر ، در …

ادامه مطلب »

بیمه بیکاری

مشمولین دریافت مقرری بیمه بیکاری: بیکارازنظرقانون بیمه بیکاری بیمه شده ای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد. براساس این قانون، چنانچه بیمه شده ای به علت تغییرات ساختاراقتصادی کارگاه مربوطه و به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تائید شورایعالی کار ، بیکارموقت شناخته …

ادامه مطلب »

کمک هزینه بارداری

به بیمه شده زن در مدت استراحت ایام بارداری ،در صورتی که حائز شرایط قانونی لازم باشد،کمک هزینه بارداری تعلق می گیرد. شرایط لازم برای دریافت كمك هزینه بارداری : كمك هزینه بارداری در صورتی به بیمه شدگان زن پرداخت می شود كه دارای شرایط زیر باشند: ظرف یك سال …

ادامه مطلب »

کمک هزینه ازدواج

تامین اجتماعی به بیمه شدگان زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج می کنند و دارای شرایط قانونی لازم می باشند ، مبلغی به عنوان کمک هزینه ازدواج پرداخت می کند. شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه ازدواج : بیمه شده بایدظرف 5 سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل …

ادامه مطلب »

حوادث ناشی از كار

حوادث ناشی از كار چیست: حوادثی است كه در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. براساس این تعریف حوادثی كه به یكی از صورتها یا علل زیر رخ دهد، ناشی از كار محسوب می شود: در اوقاتی كه بیمه شده در كارگاه یا …

ادامه مطلب »