حوادث ناشی از كار

حوادث ناشی از كار چیست:
حوادثی است كه در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. براساس این تعریف حوادثی كه به یكی از صورتها یا علل زیر رخ دهد، ناشی از كار محسوب می شود:
در اوقاتی كه بیمه شده در كارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول به كار باشد
در اوقاتی كه به صورت مأمور در خارج از كارگاه انجام وظیفه می كند.
در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه شده بین منزل و كارگاه.
در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی
در حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان
كارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از كار چه باید كنند؟
اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی می پردازد).
گزارش حادثه را حداكثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.
اگر در حادثه ناشی از كار، كارفرما مقصر باشد، چه می شود؟
اگر ثابت شود كه حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف كارفرما (یا نمایندگان كارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه شده انجام می دهد، اما هزینه های مربوط را از كارفرما مطالبه خواهد كرد.
در حوادث ناشی از كار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی (مانند برقراری مستمری از كارافتادگی كلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حق بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه ای بیمه شده، مزایای قانونی ارایه می گردد.

حتما ببینید

دانستني هاي پيمانكاری (مقررات تامين اجتماعي)

فصل اول: مواد قانوني مرتبط با پيمانهاي مشمول قانون تامين اجتماعي 1- ماده 38 قانون …