مقررات تامین اجتماعی مربوط به نقل وانتقال كارگاهها

هنگام نقل وانتقال عین یا منافع مؤسسات و كارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی اعم از اینكه انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهن، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینكه انتقال به صورت رسمی و غیررسمی انجام گیرد، انتقال گیرنده بایدگواهی سازمان تامین اجتماعی را مبنی بر نداشتن بدهی (بابت حق بیمه ومتفرعات آن ) از انتقال دهنده مطالبه نماید. در صورت عدم دریافت گواهی مذكور، انتقال دهنده و انتقال گیرنده درخصوص پرداخت مطالبات سازمان مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

مقررات نقل و انتقال کارگاه
مقررات نقل و انتقال کارگاه

درصورتی كه معامله بدون اخذ مفاصاحساب از سازمان تامین احتماعی انجام گیرد انتقال دهنده وانتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.

درصورتی كه بنا به اعلام سازمان تامین اجتماعی واگذارنده بدهی داشته باشد می تواند با پرداخت بدهی خود به صورت سپرده نسبت به انتقال سند اقدام نماید. دراین صورت حق اعتراض او به میزان بدهی اعلام شده براساس ضوابط به قوت خود باقی خواهد بود .

دفاتر اسناد رسمی مكلفند درموقع تنظیم سند ، درباره بدهی واگذار كننده (انتقال دهنده ) از شعبه سازمان تامین اجتماعی استعلام نمایند. درصورتی كه ظرف مدت 15 روز ازتاریخ ثبت برگ استعلام در دفتر شعبه پاسخی ارائه نشود دفترخانه می تواند معامله را بدون مفاصاحساب ثبت نماید.

حتما ببینید

دانستني هاي پيمانكاری (مقررات تامين اجتماعي)

فصل اول: مواد قانوني مرتبط با پيمانهاي مشمول قانون تامين اجتماعي 1- ماده 38 قانون …