تشکیل پرونده شرکت در تامین اجتماعی

کارفرمایان کارگاههای حقوقی تازه تاسیس برای تشکیل پرونده بیمه ای خود چه باید بکنند؟

پس از ثبت این كارگاهها در اداره ثبت شركتها . نماینده شركت باید به منظور بیمه كردن كاركنان خود به نزدیكترین شعبه سازمان تامین اجتماعی مراجعه نماید و مدارك زیر را جهت تشكیل پرونده به شعبه تحویل دهد

تشکیل پرونده شرکت در تامین اجتماعی
تشکیل پرونده شرکت در تامین اجتماعی
نامه اعلام تاسیس شركت
روزنامه رسمی كشور كه آگهی تاسیس شركت درآن اعلام شده است
اساسنامه شركت
تصویر سند مالكیت یا اجاره محل شركت
سایر مدارك مرتبط با شروع فعالیت و تاسیس شركت بر حسب مورد (مانند اظهارنامه ثبت وموافقت اصولی)
شعبه تامین اجتماعی پس از دریافت مدارك وانجام مراحل اداری ضمن تشكیل پرونده واختصاص شماره كارگاه مراتب رابه صورت كتبی به شركت اعلام خواهد نمود.
پس از آن، كارفرما باید هرماه لیست كارگران خود را تنظیم و به شعبه تحویل نماید.به هنگام تحویل اولین لیست، باید اصل و تصویر شناسنامه تمام كارگران خود را به واحد نام نویسی شعبه ارایه نمایند و ضمن دریافت شماره بیمه، این شماره را در لیست های ماهیانه در مقابل نام افراد درج نماید تا بتوانند از خدمات بیمه استفاده نمایند.

حتما ببینید

دانستني هاي پيمانكاری (مقررات تامين اجتماعي)

فصل اول: مواد قانوني مرتبط با پيمانهاي مشمول قانون تامين اجتماعي 1- ماده 38 قانون …