تقسیط بدهی ها به تامین اجتماعی

تاخیر در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه و یا عدم پرداخت آن، موجب می شود كه جرایمی به بدهی های معوقه تعلق گیرد و بطور ناخواسته هزینه های سنگینی را به كارفرمایان محترم تحمیل نماید. باوجود این، كارفرمایانی كه توان پرداخت بدهی های قانونی خود را نداشته باشند، می توانند از تسهیلات قانونی به شرح زیر استفاده كنند:

تقسیط بدهی ها به تامین اجتماعی
تقسیط بدهی ها به تامین اجتماعی
كارفرمایان می توانند برای پرداخت بدهیهای خود به سازمان درخواست تقسیط نمایند دراین صورت باتوجه به مفاد ماده 46 قانون تامین اجتماعی بدهی آنان حداكثر تا 36 قسط قابل تقسیط خواهد بود تقسیط بدهی بیش از 36 قسط درموارد استثنایی وبا انجام تحقیقات ازسوی شعبه مبنی بر عدم امكان پرداخت بدهی در36 قسط بامجوز هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی امكان پذیر است درصورتی كه كارفرما هریك از اقساط تعیین شده را به موقع پرداخت ننماید بقیه اقساط تبدیل به دین حال می شود وازطریق اجرائیه قابل وصول خواهد بود.
در صورتی كه كارفرما هر یك از اقساط تعیین شده را به موقع پرداخت ننماید، بقیه اقساط تبدیل به دین حال می شود و علاوه بر تعلق جرائم به مانده بدهی تبدیل به حال شده (به روز شدن) از طریق اجرائیه قابل وصول خواهد بود.

حتما ببینید

دانستني هاي پيمانكاری (مقررات تامين اجتماعي)

فصل اول: مواد قانوني مرتبط با پيمانهاي مشمول قانون تامين اجتماعي 1- ماده 38 قانون …