مستمری بازنشستگی تامین اجتماعی

پرداخت مستمری بازنشستگی وتامین شرایط زندگی مناسب برای بیمه شدگان، به هنگام بازنشستگی، یكی از كاركردهای اصلی نظام بیمه تامین اجتماعی است به نحوی كه ، درقبال دریافت حق بیمه دردوران اشتغال بیمه شدگان، مسئولیت پرداخت مستمری به همراه تامین وارائه خدمات درمانی به آنان وخانواده هایشان را ،در دوران بازنشستگی، برعهده می گیرد.

شرایط لازم برای در خواست مستمری بازنشستگی :

بیمه شدگانی كه به سن قانونی بازنشستگی ( 60 سال تمام برای مردان و 55 سال تمام برای زنان )می رسند ، در صورتیكه حداقل سابقه پرداخت حقبیمه مقرردر سن یاد شده را دارا باشند، میتوانند تقاضای بازنشستگی كنند. حداقل سابقه پرداخت حق بیمه تا تاریخ 14/7/81 ، ده سال تمام بود، پس از آن با گذشت هر سال ، یك سال به این سابقه اضافه میشود تا به بیست سال تمام برسد.به طوری كه از 14/7/87 لغایت تاریخ 13/7/88 ، حداقل سابقه پرداخت حق بیمه 17 سال و از 14/7/88 لغایت 13/7/89 ، 18 سال خواهد بود .

چند نكته مهم:

در صورتی كه بیمه شده 30 سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، حداقل سن بازنشستگی برای مردان 50 سال وبرای زنان 45 سال تمام خواهد بود.

درصورتیكه بیمه شده(مرد یا زن ) دارای 35 سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشد، بدون شرط سنی میتواند درخواست بازنشستگی كند.

زنان بیمه شده با 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه و 42 سال سن ، مشروط بر اینكه به هنگام ارائه درخواست بازنشستگی یا ترك كار در كارگاههای مشمول قانون كار اشتغال داشته باشند ،میتوانند متقاضی بهره مندی ازمزایای بازنشستگی شوند.

درخواست بازنشستگی بعهده بیمه شده است و كارفرما نمیتواند بیمه شده را وادار به بازنشسته شدن كند یا از سازمان تأمین اجتماعی بخواهدكه بیمه شده را بازنشسته نماید، مگردرمواردی كه بیمه شده مرد دارای 65 سال تمام وبیمه شده زن دارای 60سال تمام یا بیشتراز آن بوده وحداقل سابقه قابل قبول را نیز در تاریخ بازنشستگی داشته باشد.تنها در اینصورت است كه كارفرما میتواند بازنشستگی بیمه شده را از سازمان تأمین اجتماعی درخواست نماید .

لازم به ذكر است مقررات و ضوابط دیگری در خصوص بازنشستگی در مشاغل سخت وزیان آور ، جانبازان و آزادگان ،پیش از موعد كاركنان دولت و… وجود دارد كه متقاضیان جهت كسب اطلاعات دقیق تر می توانند به آخرین شعبه محل بیمه پردازی خود مراجعه نمایند.

روش محاسبه میزان مستمری بازنشستگی:

میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یك سی ام متوسط مزدیاحقوق بیمه شده ضربدرسنوات پرداخت حق بیمه مشروط برآن كه از (35/30سی وپنج سی ام ) متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید .
منظور از متوسط مزدیاحقوق بیمه شده ،مجموع مزد یا حقوق بیمه شده كه براساس آن حق بیمه پرداخت شده ظرف آخرین دوسال پرداخت حق بیمه تقسیم بر عددبیست وچهار است.

مدارك لازم برای ارائه درخواست بازنشستگی :

اصل وتصویر تمام صفحات شناسنامه بیمه شده

اصل وتصویر كارت ملی

فرم تكمیل شده در خواست بازنشستگی

اصل وتصویرصفحات شناسنامه افراد تحت تكفل

اصل و تصویر كارت ملی افراد تحت تكفل

اصل وتصویر سند ازدواج

حتما ببینید

دانستني هاي پيمانكاری (مقررات تامين اجتماعي)

فصل اول: مواد قانوني مرتبط با پيمانهاي مشمول قانون تامين اجتماعي 1- ماده 38 قانون …

پاسخ دهید