استفساریه مشاغل سخت و زیان آور

قانون تفسیر جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76)  قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 1379
موضوع استفساریه: آیا مطابق جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب30/11/1379سابقه پرداخت حق ‌بیمه در كارهای سخت و زیان‌آور به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازاء هر سال سابقه یك و نیم (1/5) سال محاسبه خواهد شد؟
نظر مجلس: بلی، سابقه پرداخت حق بیمه در كارهای سخت و زیان‌آور به هر میزان،قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازاء هر سال سابقه، یك و نیم (1/5) سال محاسبه خواهد شد.
تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و نهم شهریور ماه یكهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 6/7/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

حتما ببینید

دانستني هاي پيمانكاری (مقررات تامين اجتماعي)

فصل اول: مواد قانوني مرتبط با پيمانهاي مشمول قانون تامين اجتماعي 1- ماده 38 قانون …