کمک هزینه بارداری

به بیمه شده زن در مدت استراحت ایام بارداری ،در صورتی که حائز شرایط قانونی لازم باشد،کمک هزینه بارداری تعلق می گیرد.
شرایط لازم برای دریافت كمك هزینه بارداری :
كمك هزینه بارداری در صورتی به بیمه شدگان زن پرداخت می شود كه دارای شرایط زیر باشند:
ظرف یك سال پیش از زایمان، حق بیمه 60 روز كار را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت كرده باشند
در مدت استراحت مشغول کار نبوده مزد یا حقوق دریافت نكرده باشند
در تاریخ اعلام بیماری ، مشغول به كار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشند
زایمان مربوط به فرزند چهارم به بعد نباشد مگر اینكه فرزندان قبلی فوت شده باشند
در دوره استرحت مزد ی برای وی مطرح باشد
روش محاسبه میزان كمك هزینه بارداری :
میزان کمک هزینه بارداری ، معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده با در نظر گرفتن روزهای استراحت است که بدون كسر 3 روز اول پرداخت می شود. نحوه محاسبه آخرین مزد یا حقوق بیمه شده به این ترتیب است كه كل مبالغ مشمول کسر حق بیمه كه بیمه شده در آخرین 90 روز قبل از استراحت دریافت كرده است ، با هم جمع می شود و بر تعداد روزهای كاركرد بیمه شده در این مدت تقسیم می شود.
مدت مرخصی استراحت زایمان

كمك هزینه بارداری از اولین روز شروع استراحت، محاسبه و پرداخت می شود. مدت مرخصی زایمان برای مادرانی كه فرزاندانشان را از شیر خود تغذیه می كنند، 6 ماه است که 3 ماه آن می بایست بعد از دوران زایمان باشد.
براساس مصوبه مورخ 13/4/86 مجلس شورای اسلامی مدت استراحت دوران بارداری ، زایمان و شیر دهی (موضوع ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر ) از 4ماه به 6ماه افزایش یافته است .مدت مرخصی زایمان برای وضع حملهای دوقلو 6ماه و برای زایمانهای سه قلویابیشتر یکسال خواهد بود.
چنانچه بیمه شده زن درطول دوره بارداری به عوارضی دچارشود که سلامتی مادر وفرزند را تهدید نماید وطبق نظرپزشک معالج وتائید شورای پزشکی سازمان نیازبه استراحت پزشکی داشته باشد. غرامت دستمزد این ایام پرداخت خواهد شد
مدارک لازم برای دریافت کمک هزینه بارداری وغرامت دستمزد ایام بارداری :
دفترچه درمانی
گواهی پزشک معالج
تائیدیه مراجع پزشکی ذیربط (حسب مورد)
چند نکته مهم :
مدت دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری، جزو سوابق بیمه ای بیمه شدگان زن محسوب می شود.
چنانچه بیمه شده زن شاغل به استناد گواهی پزشك معالج قبل از تاریخ زایمان به دلیل استعلاجی (غیر از مسأله بارداری) نیاز به استراحت پزشكی داشته باشد، مدت مرخصی استعلاجی از 6ماه استراحت زایمان آنان كسر نخواهد شد و مطابق ضوابط و پس از تأیید مرجع پزشكی ذیربط ایام بیماری قابل پرداخت خواهد بود.

حتما ببینید

دانستني هاي پيمانكاری (مقررات تامين اجتماعي)

فصل اول: مواد قانوني مرتبط با پيمانهاي مشمول قانون تامين اجتماعي 1- ماده 38 قانون …

پاسخ دهید