مقررات مربوط به تأیید استراحت پزشكی

در تمامی گواهی های استراحت پزشكی باید نوع بیماری و مدت بستری در بیمارستان و یا استراحت در منزل به تفكیك و صراحت مشخص شده باشد

گواهی های استراحت پزشكی كه در هر نوبت هفت روز یا كمتر باشد (و جمع آنها در طول سال از 15 روز بیشتر نشود)، براساس گواهی پزشك معالج قابل قبول است.
اگر گواهی استراحت پزشكی در یك نوبت بیش از هفت روز باشد، اعتبار آن باید به تأیید پزشك معتمد برسد.
اگر جمع گواهی های استراحت پزشكی در طول سال از 15 روز تا 60 روز باشد، باید به تأیید پزشك معتمد برسد
استراحت های ایام بارداری باید به تأیید پزشك معتمد برسد.
استراحت های بیش از 60 روز بجز استراحت های بارداری و زایمان در طول سال باید به تأیید شورای پزشكی برسد.

حتما ببینید

دانستني هاي پيمانكاری (مقررات تامين اجتماعي)

فصل اول: مواد قانوني مرتبط با پيمانهاي مشمول قانون تامين اجتماعي 1- ماده 38 قانون …

پاسخ دهید