اروتز و پروتز

پروتزو اروتز به وسایلی مانند عینک طبی ، دست وپای مصنوعی و سمعک گفته میشود که برای جبران نقص عضو یا تقویت یکی از حواس به کار میروند . افراد واجد شرایط برای دریافت هزینه پروتز و اروتز:
بیمه شدگان اجباری و اختیار ی ، مستمری بگیران ومقرری بگیران بیمه بیکاری به همراه افراد تحت تکفل ایشان مشمول دریافت کمک هزینه وسایل کمک پزشکی هستند .این افراد درصورت نیاز به وسائل کمک پزشکی، پس از تهیه این وسائل ، میتوانند براساس ضوابط ودستورالعملهای موجود کمک هزینه پیش بینی شده را دریافت نمایند .
مدارک لازم برای دریافت هزینه پروتز و اروتز:
گواهی تجویز پزشك متخصص معالج- ارایه فاكتور خرید معتبر –  تأیید پزشك معتمد سازمان (در مورد وسایل با قیمت بیشتر از 110 هزارریال و كمتر از 500 هزار ریال) و یا شورای پزشکی (در موردوسایل با قیمت 500 هزار ریال و بیشتر به استثنای دندان مصنوعی که بر اساس تائید دندانپزشک معتمد سازمان قابل پرداخت می باشد )  چند نکته مهم :  در مورد اقلامی كه تعرفه آنها كمتر از 110 هزار ریال باشد تأیید پزشك معتمد سازمان مورد نیاز نیست.   برای دریافت هزینه عینك طبی نیازی به تأیید پزشك معتمد سازمان نیست و بیمه شده با مراجعه مستقیم به شعبه یا ارائه گواهی تجویز پزشك و ارائه فاكتور خرید می تواند هزینه مربوطه را دریافت كند .  پرداخت هزینه عینك طبی و دندان مصنوعی برای مستمری بگیران تا دوبار (گذشت ده سال از تاریخ آخرین پرداخت هزینه پروتز مزبور ) قابل پرداخت است. 

جدول زمانی پرداخت کمک هزینه اروتز و پروتز : 

هزینه های پروتز و اروتز ، در فواصل زمانی مشخص (مطابق جدول زیر ) قابل پرداخت است :

شیشه عینک طبی

هر دو سال یکبار

کنتاکت لنز

هر ده سال یکبار

دست وپای مصنوعی

هر ده سال یکبار

ویلچر

هر ده سال یکبار

سمعک

هر ده سال یکبار

چشم مصنوعی

هر پنج سال یکبار

کفش طبی کلاب فوت

هردوسال یکبار
( حداکثر تا پایان 15 سالگی )

سایرپروتزها و اروتزها

فقط یکبار

حتما ببینید

دانستني هاي پيمانكاری (مقررات تامين اجتماعي)

فصل اول: مواد قانوني مرتبط با پيمانهاي مشمول قانون تامين اجتماعي 1- ماده 38 قانون …

پاسخ دهید