شرایط افراد تحت تكفل

براساس قانون و مقررات تأمین اجتماعی، افراد تحت تكفل بیمه شده كه می توانند به تبع او از خدمات درمانی سازمان استفاده كنند، عبارتند از:
برای بیمه شده مرد
همسر بیمه شده
فرزندان پسرتا 22 سال به شرط عدم اشتغال به كار، (فرزندان پسر دارای 22 سال تمام سن یا بیشتر درصورتی كه شاغل به تحصیل باشند یادراثر بیماری یا نقص عضو ازكارافتاده تلقی شوند، با ارایه گواهی معتبر ،تحت تكفل قرار می گیرند).
فرزندان دختر18 سالگی و پس از آن به شرط عدم ازدواج.
پدرومادر بیمه شده در صورتی كه: 1_ تحت تكفل او باشند 2_ سن پدر از 60 سال و سن مادر از 55 سال بیشتر باشد و یا اینكه به تشخیص كمیسیون پزشكی از كارافتاده كلی باشند 3_ در هر صورت مستمری بگیر نباشند.
برای بیمه شده زن
شوهربیمه شده به شرطی كه
معاش شوهر توسط همسرش تامین شود .
سن شوهر بیشتر از 60 سال باشد و یا به تشخیص كمیسیون پزشكی ازكارافتاده باشد.
فرزندان بیمه شده با همان شرایطی كه برای فرزندان بیمه شده مرد بیان گردید، به شزط آن كه پدر نتواند فرزندان را تحت پوشش بیمه ای قرار دهد.
پدرومادر بیمه شده با همان شرایطی كه برای والدین بیمه شده مرد بیان گردید.

بیمه شده گرامی: در صورت تأیید تحت تكفل بودن پدر، مادر و یا شوهر از سوی واحد اجرایی سازمان، این افراد به عنوان عائله، تحت تكفل بیمه شده قرار می گیرند و در صورت فوت بیمه شده به نسبت سهام مقرر در ماده 83 قانون تأمین اجتماعی (همسر 50درصد، پدر و مادر هر یك 20درصد) از مستمری بازماندگان بهره مند خواهند شد.

حتما ببینید

دانستني هاي پيمانكاری (مقررات تامين اجتماعي)

فصل اول: مواد قانوني مرتبط با پيمانهاي مشمول قانون تامين اجتماعي 1- ماده 38 قانون …

پاسخ دهید