آشنایی با حقوق بیمه شدگان تامین اجتماعی

تعریف بیمه شده
براساس قانون و مقررات تامین اجتماعی هر كارگری كه برای كارفرمایی كار می كند و از او حقوق یا دستمزد (نقدی یا غیرنقدی) دریافت می كند. اگر مشمول سایر قوانین بیمه ای كشور نباشد، مشمول قانون تامین اجتماعی است و از زمانی كه تحت پوشش قرار گیرد بیمه شده محسوب می شود. بنابر این بیمه شده به كسی اطلاق می شود كه رأسا مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.

حقوق بیمه شدگان تامین اجتماعی
حقوق بیمه شدگان تامین اجتماعی
حقوق بیمه شدگان
حقوق بیمه شدگان ناشی ازتكالیف وتعهداتی است كه بر پایه قانون ومقررات تامین اجتماعی بر عهده  تامین اجتماعی قرار گرفته است برخی از این حقوق به شرح زیر است:
هركارگری (كه مشمول قانون تامین اجتماعی باشد ) حق دارد از اولین روز اشتغال به كار تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گیرد و می تواند از  تامین اجتماعی احقاق این حق را در چارچوب اختیارات قانونی صندوق درخواست نماید.
بیمه شدگان حق دارند به قوانین ومقررات و دستورالعملهایی كه حقوق و تكالیف آنان را نسبت به  تامین احتماعی بیان می كند دسترسی داشته باشند دراین زمینه تامین اجتماعی باید ضمن ارائه اطلاعات مناسب ابهامات موجود درآنها را نیز برطرف نماید.
بیمه شدگان حق دارند در ازای ایام اشتغال و پرداخت حق بیمه از مزایای مقرر درقانون (تعهدات تامین اجتماعی ) مانند بیمه حوادث . بیماریها . بارداری . غرامت دستمزد ایام بیماری وبارداری . بازنشستگی . از كارافتادگی . فوت و… برخوردار شوند . بنابراین تامین اجتماعی مكلف است با تشكیل پرونده انفرادی برای هریك از بیمه شدگان درگرد آوری ونگهداری سوابق آنان تلاش لازم را بعمل آورد.
بیمه شدگان وافراد تحت تكفل آنان حق دارند متناسب با نیاز خود ازخدمات درمانی صندوق تامین اجتماعی بزخوردارشوند . این خدمات صرفاً تابع نیاز آنها است و تامین اجتماعی نمی تواند خدمات درمانی قابل ارائه به هر بیمه شده را با میزان حق بیمه پرداختی او مرتبط نماید.
تعهدات تامین اجتماعی درقبال هر بیمه شده مشروط به تداوم اشتغال او در كارگاه مشمول قانون است اما اگر برای بیمه شده ای كه تحت پوشش قرار گرفته برای مدتی از طرف كارفرما حق بیمه پرداخت نشود  تامین اجتماعی نمی تواند تعهدات خود وحقوق بیمه شده را نادیده بگیرد . (دراین موارد صندوق تامین اجتماعی ضمن انجام تعهدات خود به بیمه شده حق بیمه یاد شده را از كارفرما وصول می نماید ).
بیمه شدگان حق دارند درصورتی كه برخی از تصمیمات . مصوبات یا عملكرد  تامین احتماعی موجب تضییع حقوق قانونی آنان شود . ابطال آن واحقاق حق خود را از دیوان عدالت اداری بخواهند.
بیمه شدگان حق دارند به هنگام تغییر شغل یا جابحایی محل اشتغال آنان از شعبه تامین اجتماعی بخواهند كه سوابق بیمه ای آنان را به طور یكجا در شعب واقع درآخرین محل اشتغال گرد آوری و نگهداری نماید.  تامین احتماعی مكلف به پذیرش این درخواست ها بوده ودرصورتی كه دراین جابجایی ها به سوابق بیمه شده لطمه ای وارد شود مسئول می باشد.
بیمه شدگان حق دارند در صورتی كه سوابق آنان نزد  تامین اجتماعی منجر به ایجاد مزایای قانونی نزد سایر سازمانها و موسسات (مانند بانك ها ) یا احقاق حقوق از دست رفته آنان می شود گواهی این سوابق را از شعب تامین اجتماعی تقاضا نمایند.

حتما ببینید

دانستني هاي پيمانكاری (مقررات تامين اجتماعي)

فصل اول: مواد قانوني مرتبط با پيمانهاي مشمول قانون تامين اجتماعي 1- ماده 38 قانون …

پاسخ دهید